KHI NÀO BỊ COI LÀ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

KHI NÀO BỊ COI LÀ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

 

*Cơ sở pháp lý:

  • Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015;
  • Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015;
  • Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015.

     1. Năng lực hành vi dân sự là gì?

 

      Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

     2. Khi nào bị coi là mất năng lực hành vi sự?

      Cá nhân bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi:

        Một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

     3. Giao dịch dân sự của người bị mất năng lực hành vi dân sự:

  • Phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
  • Đại diện theo pháp luật của cá nhân gồm:

         – Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

         – Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

         – Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện theo hai trường hợp trên.

         – Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

     4. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự:

  • Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự;
  • Theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan;
  • Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
0919877885
0919877885