ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM GAME

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM GAME

          Đăng ký bản quyền phần mềm game là thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm game do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền này đã được quy định rõ ràng tại tại khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

-Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

-Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

-Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

-Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

-Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền

-Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

        Ngoài ra, theo quy định của pháp luật dân sự, các chủ thể trên có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đại diện nộp đơn đăng ký. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký bản quyền phần mềm game đó là Cục Bản quyền tác giả. Cục Bản quyền tác giả là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền của mọi tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước.

*Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin;

2. 02 bản sao đĩa CD phần mềm game cần đăng ký quyền tác giả và 02 bản in tác phẩm (bao gồm giao diện và mã code) Trong đó, 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký;

3. 01 bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh;

4. 01 bản sao chứng minh nhân dân tác giả;

5. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

6. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đăng ký bản quyền game của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

7. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu phầm mềm game có đồng tác giả;

8. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả đối với bản quyền game thuộc sở hữu chung.

*Nộp hồ sơ : cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

– Trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ cơ quan này.

       Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

0919877885
0919877885