ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
     Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.
     Đối với các bưu kiện có khói lượng đơn chiếc từ 02 kilôgam (kg) trở lên phải có Thông báo hoạt động bưu chính.
???????????????????? ????????????????????̣̂???? đ????̛????̛̣???? ????????̂́???? ????????????̂́???? ????????????́???? ????????̛???? ????????????́???????? ???????????? ????????́ đ????̉ ????????́???? đ????????̂̀???? ????????????̣̂???? ???????????? đ????̂????:
    ????. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
   ????. Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép. Cụ thể đối với giấy phép bưu chính quốc tế vốn điều lệ của doanh nghiệp mức tối thiểu là 05 tỷ đồng, đối với giấy phép bưu chính liên tỉnh và nội tỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp tối thiểu là 02 tỷ đồng.
  ????. Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
  ????. Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.
0919877885
0919877885