THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHÍNH XÁC NHẤT

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHÍNH XÁC NHẤT
           Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
         Như vậy, việc thay đổi vốn điều lệ của công ty là việc công ty tăng hoặc giảm phần vốn góp hoặc tổng mệnh giá cổ phần. Việc tăng hay giảm vốn điều lệ nó thể hiện được quá trình kinh doanh của công ty, hoặc phù hợp với điều kiện ngành nghề kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc tăng giảm vốn điều lệ không phải là một vấn đề đơn giản bởi nó còn phụ thuộc vào loại hình công ty, phụ thuộc vào khả năng góp vốn hoặc mệnh giá cổ phần của các thành viên hoặc cổ đông, và các điều kiện kiện khác theo quy định của pháp luật.
1. Vai trò của việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty 
          Việc đăng kí thay đổi vốn điều lệ của công ty là một thủ tục quan trọng bởi lẽ, việc thay đổi này sẽ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty. Thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty. Cụ thể, thành viên, cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp.
       Đồng thời, Luật Doanh nghiệp cũng quy định thành viên, cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp cũng như được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
       Bên cạnh đó, vốn điều lệ cũng là một trong những cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ
      Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
*Hồ sơ gồm:
           1. Biên bản họp của: Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) về vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
          2. Quyết định của: Đại hội đồng cổ đông (đối với CTCP); Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
           3. Danh sách thành viên (TNHH 2 tv trở lên)
           4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
           5. Các giấy tờ khác có liên quan.
      Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
3. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ
      Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp vào Cổng thông tin đăng ký kinh doanh, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về tình trạng hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
0919877885
0919877885