GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÁO HOA, THUỐC PHÁO HOA

GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÁO HOA, THUỐC PHÁO HOA

  1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 137/2020/NĐ-CP 

 Nghị định 56/2023/NĐ-CP

  1. Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; mã số doanh nghiệp; số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; chủng loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại 

Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Văn bản quy định tại nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn 60 ngày.

  1. Mẫu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

Được ban hành tại phụ lục II kèm theo Nghị định số56/2023/NĐ-CP

0919877885
0919877885