THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÀNH IN

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÀNH IN

 1. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in

 1. Các loại sản phẩm phải xin giấy phép hoạt động in:
 • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do
 • cơ quan nhà nước ban hành;
 • Tem chống giả;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

 1. Cơ sở in phải đáp ứng các điều kiện sau: 
 • Về cơ sở thiết bị: thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;
 • Nội dung hoạt động: đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;
 • Địa điểm hoạt động: có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
 • Về chủ sở hữu: là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 1. Quy trình, thủ tục xin cấp phép hoạt động in: 
 • Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.

 1. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động in bao gồm: 
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký thuế/quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in;
 1. Thẩm quyền cấp phép hoạt động in: 
 • Đối với cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Cơ sở in khác: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 1. Cách thức nộp hồ sơ: 
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 • Qua đường bưu chính chuyển phát;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
0919877885
0919877885