CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
* Hợp đồng là gì ?
      Điều 385 Bộ luật Dân sự quy định: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”
(Nguồn ảnh: Internet)
* Các loại hợp đồng chủ yếu theo Bộ luật Dân sự 2015
Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 gồm có 6 loại hợp đồng chủ yếu:
• Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
• Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.
• Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
• Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.
• Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.
• Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.
0919877885
0919877885