CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH TÀI SẢN CHUNG NHƯ THẾ NÀO? 

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH TÀI SẢN CHUNG NHƯ THẾ NÀO? 
1. Hồ sơ bao gồm:
    Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:
– Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK;
– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
– Văn bản thỏa thuận của vợ và chồng về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản riêng thành tài sản chung của chung vợ và chồng có công chứng hoặc chứng thực.
    Ngoài ra, khi nộp hồ sơ cần có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
2. Nơi nộp hồ sơ:
– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.
– Nộp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
2.1.Nếu nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
– Trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
2.2. Nếu hồ sơ đủ
– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
– Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
3.Giải quyết yêu cầu
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện thì tiến hành một số công việc sau:
– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;
– Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
4. Trả kết quả
– Văn phòng trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Phải trao trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
0919877885
0919877885