CÓ ĐƯỢC THÊM TÊN CON VÀO SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG KHÔNG ?

CÓ ĐƯỢC THÊM TÊN CON VÀO SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG KHÔNG ?
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
(Nguồn ảnh: Internet)
    Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có bất kỳ quy định, thủ tục nào để bổ sung tên con vào Giấy chứng nhận. Điều này được thể hiện tại quy định ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận như sau:
    Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định cách ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng sau:
– Cá nhân trong nước.
– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
– Hộ gia đình sử dụng đất (không ghi tên thành viên trong gia đình, chỉ ghi tên chủ hộ nếu chủ hộ là người sử dụng đất).
– Vợ chồng khi có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung.
– Tổ chức trong nước.
– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
– Cơ sở tôn giáo.
– Cộng đồng dân cư.
    Như vậy, khi cha mẹ muốn con có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không được bổ sung tên con vào Giấy chứng nhận.
*Cách để con có quyền sử dụng đất
Khi cha mẹ là người sử dụng đất thì có quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất của mình cho con, cụ thể:
– Nếu cha mẹ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho con phải thực hiện theo 03 sau:
Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ (miễn thuế, lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải khai thuế, lệ phí trước bạ).
Bước 3: Đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký đất đai (đăng ký biến động đất đai).
*Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất thì trước khi chuyển nhượng, tặng cho phải đề nghị tách thửa.
– Nếu cha, mẹ để lại thừa kế quyền sử dụng đất cho con thì có 02 hình thức là theo di chúc, theo pháp luật.
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.
Cha mẹ không được thêm tên con vào Sổ đỏ; nếu muốn chuyển quyền sử dụng đất cho con thì có quyền chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế.
0919877885
0919877885