HỒ SƠ, THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ, THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Chuyển nhượng QSDĐ thông qua hình thức đấu giá công khai được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản. Người được sở hữu QSDĐ của thửa đất được bán đấu giá là người trả giá cao nhất trong buổi đấu giá diễn ra. Về hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá được quy định như sau:

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

  1. Người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá được nêu như sau:

“1. Người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ được quy định như sau:

a) Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất;

b) Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ thay người nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không theo thỏa thuận; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ đối với đất trúng giá bao gồm những đối tượng sau:

– Người nhận QSDĐ, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá;

– Tổ chức đã thực hiện việc xử lý QSDĐ, tài sản gắn liền với đất thay người nhận QSDĐ, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó để thi hành án theo quy định của pháp luật.

  1. Hồ sơ sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án thì hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Văn bản kết quả đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành;

– Thẻ CCCD.

  1. Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá

Thủ tục sang tên sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá đối với người nhận chuyển QSDĐ và trình tự công việc của cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 84 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Người nhận chuyển QSDĐ nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

– Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã cấp GCN

+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

+ Xác nhận vào GCN đã cấp; trường hợp phải cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu

+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao GCN cho người được cấp

  1. Thời gian thực hiện sang tên sổ đỏ khi trúng đấu giá

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

“d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 15 ngày;”

Trên đây là bài viết quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ khi trúng đấu giá. Qúy khách hàng tham khảo, nếu có thắc mắc xin liên hệ đến VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

0919877885
0919877885