ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNDN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

     Ngày 11/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng chính sách hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

(1) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

(2) Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp

(3) Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.

(4) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

0919877885
0919877885