MỘT DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TỐI ĐA BAO NHIÊU CHI NHÁNH?

MỘT DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP TỐI ĐA BAO NHIÊU CHI NHÁNH?

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

  1. Doanh nghiệp được thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Theo đó, ta thấy pháp luật không có quy định về số lượng chi nhánh của mỗi doanh nghiệp. Việc thành lập chi nhánh phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Hồ sơ được quy định tại khoàn 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp, và khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây

  • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
  • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

0919877885
0919877885