DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Kinh doanh rượu nói chung là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cá nhân, tổ chức khi phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu thì phải đáp ứng điều kiện bắt buộc và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân muốn bán lẻ rượu phải xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Thủ tục, điều kiện xin cấp Giấy phép bản lẻ rượu được quy định như thế nào?

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

* Căn cứ pháp lý

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

– Nghị định 17/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1. Điều kiện để thực hiện

  • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật
  • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
  • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
  • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3. Cơ quan có thẩm quyền

– Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu:

  • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

5. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0919877885
0919877885