04 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG VĂN BẢN

04 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG VĂN BẢN

        Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Hợp đồng lao động bắt buộc phải được giao kết bằng văn bản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

    1.Hợp đồng lao động sử dụng người lao động dưới 15 tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 145 Bộ luật lao động 2019.

Điều 145. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc.

      Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

      a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của  người đó;

     2. Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Bộ luật lao động năm 2019.

Điều 162. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

  1. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

     3. Hợp đồng lao động được giao kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ luật lao động 2019.

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

      2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

    4. Hợp đồng lao động giao kết với những người lao động khác có thời hạn từ 01 tháng trở lên theo quy định tại Điều 14 Bộ luật lao động 2019.

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

  1. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.
0919877885
0919877885