CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

1. Căn cứ theo Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với Người lao động

2.1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

2.2. Căn cứ Điều 4 – Quyết định 595/QĐ-BHXH, Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

“1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh;

5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc được áp dụng đối với các hợp đồng sau:

           a) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

           b) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

            c) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

           d) Hợp đồng cá nhân.”

3. Mức đóng bảo hiểm bắt buộc

        Theo Công văn 5251/BHXH-QLT và Điều 5, Điều 14, Điều 18, Điều 22 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, người tham gia bảo hiểm bắt buộc tùy vào loại bảo hiểm mà có mức đóng khác nhau:

Đối tượng

BHXH

BHYT

BHTN

BHTNLĐ, BNN

Trường hợp 1: Hợp đồng Lao động đủ từ 1 tháng – dưới 3 tháng

NLĐ Việt Nam

8% 0% 0% 0%

NSDLĐ Việt Nam

17% 0% 0% 0.5%
Trường hợp 2: Hợp đồng Lao động đủ từ 3 tháng – dưới 12 tháng
NLĐ Việt Nam 8% 1.5% 1% 0%
NSDLĐ Việt Nam 17% 3% 1% 0.5%
Trường hợp 3: Hợp đồng Lao động đủ từ 12 tháng trở lên
NLĐ Việt Nam 8% 1.5% 1% 0%
NSDLĐ Việt Nam 17% 3% 1% 0.5%

4. Phương thức đóng bảo hiểm quy định tại Công văn 5251/BHXH-QLT và Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  • Người lao động: đóng hàng tháng
  • Người sử dụng lao động: đóng hàng tháng.
0919877885
0919877885