MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HẰNG THÁNG TÍNH NHƯ THẾ NÀO? 

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HẰNG THÁNG TÍNH NHƯ THẾ NÀO? 
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
     Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng dành cho người lao động tại doanh nghiệp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế như sau:
“1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
– Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;
– Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;”.
*Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được hướng dẫn bới Điều 3 Thông tư 143/2020/TT-BQP:
“Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định), hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3”.
*Theo đó:
Mức đóng bảo hiểm y tế khi làm việc tại doanh nghiệp là 4,5% tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng 3%.
Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
Căn cứ khoản 5 Điều 14 về Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế:
“5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở.”
Vậy, mức tiền lương tính đóng bảo hiểm y tế cao nhất là 20 lần lương cơ sở (hiện nay lương cơ sở là 1.490.000 đồng), tương đương 29.800.000 đồng.
0919877885
0919877885