HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
Nguồn ảnh : Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
*Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả
1. 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
2. 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
3. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
4. Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);
5. Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);
*Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu nhưng không là tác giả
1. 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);
2. 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
3. 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;
4. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);
5. Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);
6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.
0919877885
0919877885